§ 1 Navn


Fortakets navn er Skodre SA.


§ 2 Forretningskontor


Foretaket har sitt forretningskontor i Aurskog-Høland kommune.


§ 3 Formål


Skodre SA er et allmennyttig andelslag med skiftende medlemskap og kapital som har som formål å eie, bygge og drive energiforsyning. Foretaket skal sørge for en sikker og rasjonell nettdistribusjon til lavest mulig kostnad. Foretaket kan drive, eie eller samarbeide med andre virksomheter innenfor områder som har naturlig tilknytning til hovedformålet eller som medfører en bedre inntjening og utnyttelse av samvirkets ressurser.


§ 4 Medlemmer


Registrert nettkunde er medlem i foretaket. Hvert medlem har andeler i forhold til uttak av kraft i.h.h. til siste avregnings år, etter følgende grunnlag:


0 – 2 GWh = 1 andel


over 2 – 4 GWh = 2 andeler


over 4 – 6 GWh = 3 andeler


over 6 GWh = 4 andeler


§ 5 Styret


Etter forslag fra valgkomiteen velger årsmøte seks medlemmer til styret i tillegg til to numeriske varamedlemmer. De ansatte velger ett medlem med vara.


§ 6 Årsmøte


Innkalling til årsmøte.


Innkalling til årsmøte sendes til alle medlemmer med kjent postadresse/ e-post, senest en uke før årsmøtet. Dokumenter til årsmøtet blir lagt på foretakets hjemmeside. Medlemmer som ikke har tilgang til hjemmesiden, kan be om å få oversendt dokumentene til årsmøtet.


Innkallingen til årsmøtet må opplyse om hvordan medlemmene kan få tilgang til dokumentene.


På ordinært årsmøte behandles:


 1. Valg av møteleder, referent og to medlemmer som skal skrive under protokollen
 2. Godkjenne fremmøtte medlemmer og fullmakter
 3. Styrets beretning
 4. Revidert regnskap og revisjonsberetningen
 5. Disponering av årets resultat
 6. Andre saker som er angitt i innkallelsen.
 7. Valg av:
  - styremedlemmer/varamedlemmer
  - styrets leder og nestleder
  - revisor for kommende år
  - medlemmer til valgkomité, dets leder og nestleder.
 8. Styrets samt styreleders godtgjørelse, godtgjørelse til valgkomiteen, samt godtgjørelse til revisor.

§ 7 Disponering av årsoverskudd


Eventuelt overskudd skal tilføres egenkapitalen og/eller til reduksjon av nettleien.


§ 8 Oppløsning


Vedtak om oppløsning av Skodre SA treffes av årsmøte. For at vedtaket skal være gyldig må minst fire femdeler av andelene være representert og minst fire femdeler av de avgitte stemmene være for oppløsning. Hvis ikke fire femdeler av andelene er representert, skal saken behandles i nytt møte som innkalles etter reglene om innkalling til ekstraordinært årsmøte. Forslaget om oppløsning vedtas da med minst fire femdeler av de avgitte stemmer.


Ved oppløsning av samvirkeforetaket skal gjenværende kapital plasseres i et fond, som skal benyttes til allmennyttige formål i samvirkeforetakets konsesjonsområde for nettdrift.


Årsmøte velger avviklingsstyre som får i oppdrag å utarbeide statuetter ved hjelp av advokatbistand. Avviklingsstyret fungerer som interimsstyre i fonds stiftelsen inntil første generalforsamling. Forslag til statuetter skal legges frem for generalforsamlingen i fonds stiftelsen, der medlemmene på avvikling tidspunktet kan møte med stemmerett.